FPSC lecturer urdu bs-17

Urdu Solved Important Mcqs from Past Papers

1.”Udaas Naslain” kay musannif ne ______ jaisa zakheem novel bhi likha hai.        Nadaar log

3. “Black out” kay takhleeq kar ——– hain.     Faiz

4. “Announcer” kay khaliq hain?           Mukhtar Saddiqui

5. “Punjabi Zamindar ka qissa” ——– me shamil hai.

6. “Deevan” kay ilawah Nasir Kazmi ka shairi majmooa _____ bhi hai. Barg e na

7. “Chand hum asr” me _______ khakay hain.    24

8. “Khizar-e-Raah” Iqbal kay ______ shari majmooay me shamil hai.                dast e zulaikha

10. “shab-e-rafta” ka intisaab kis kay naam hai?    subh e Nau

11. “Udaas Naslain” kay _____ abwaab hain.      50

12. “Maai Gul Bano” ka musannif hain——–.      Ahmad Nadeem Qasmi

13. “Kapaas k Phool” me kitnay afsaanay hain?     17

14. “Mas-e-khaam ko jis ne kundan banaya Khara or khota alag kar dikhaya” kis ka shair hai?    Haali

15. Majeed Amjad ka kulyaat ______ ne murattab kiya.    Dr.khawja Zikriya

16. “Aab-e-gum” or “Zargushat” kay musannif ka naam?                           Mushtaq Ahmad Yousafi

17. Udaas Naslain kay hero ka naam _______ hai.       Naeem

18. “Zindagi” ka ta’luq kis sinf-e-adab se hai?         Tamseel

19. Raja Gidh ki heroin ka naam _______ hai.     Seemi

20. Seerat-un-Nabi (pbuh) kay ilawah Shibli ki sawaneh nigari ki kitab _____ bhi hai.    Hayat e Javed

 

CONTACT US (Feed Back)    Facebook
    Twitter
    LinkedIn